Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden (“Algemene Voorwaarden”) zijn van Skin Essentials (eenmanszaak Charlotte Bradt) gevestigd te Nazarethstraat 43A, 9840 De Pinte  (hierna “Skin Essentials”).

BTW BE0779.966.409


1 . Toepassingsgebied

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod, elke offerte en elke tot stand gekomen overeenkomst met betrekking tot producten en/of diensten door ons aangeboden. 

Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn alleen geldig indien Skin Essentials deze uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaard heeft. 

Aan overeengekomen afwijkingen kan de Klant geen rechten ontlenen voor andere of toekomstige transacties. De toepassing van eventuele algemene voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

Door het plaatsen van een boeking door de Klant aanvaardt de Klant onvoorwaardelijk en onherroepelijk deze Algemene Voorwaarden, die bindend zijn.


2. Behandelingen

Skin Essentials zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. 


 3. Afspraken

De Klant moet verhindering voor een afspraak uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak aan het Skin Essentials melden, telefonisch of via email. Indien de Klant deze verplichting nakomt, wordt er een voorschot van 20% aangerekend alvorens de Klant een nieuwe afspraak krijgt. 

Indien de Klant meer den 15 minuten later dan de afgesproken tijd aankomt in het salon, is het niet mogelijk de volledige behandeling nog uit te voeren maar wordt samen gekeken wat nog haalbaar is. De verloren tijd kan worden ingekort op de behandeling en het gehele afgesproken honorarium wordt aangerekend. 

In geval van een 'no show' waarbij de Klant zonder verwittiging niet komt opdagen, verbindt de Klant zich ertoe het volledige bedrag van de afspraak te betalen alvorens de Klant een nieuwe afspraak krijgt. 

In geval van een tweede 'no show' door dezelfde klant, kan de Klant geen afspraken meer maken bij Skin Essentials.

 4. Betaling

Skin Essentials vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar en publiekelijk op de website en op Instagram. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zodanig de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten te voldoen.

5. Persoonsgegevens & privacy

De Klant voorziet het schoonheidssalon van alle gegevens, waarvan Skin Essentials aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.

Skin Essentials behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens en zal zal gegevens van de Klant niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt. Skin Essentials kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de gegevens van de cliënt worden gestolen door derden.

6. Geheimhouding

Skin Essentials is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de Klant heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de Klant is aangegeven of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak,  kan deze geheimhouding vervallen wanneer Skin Essentials verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 7. Cadeaubon en kortingsbon/kortingscode

Kortingsbonnen/codes en cadeaubonnen zijn uiterlijk te gebruiken tot de aangegeven vervaldatum op de bon. Bonnen zijn niet inwisselbaar voor contanten en kunnen niet worden ingezet voor producten, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

8. Aansprakelijkheid

Skin Essentials kan niet aansprakelijk gehouden worden voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Skin Essentials is uitgegaan van door de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, allergische reacties, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

Skin Essentials is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de Klant heeft meegenomen naar de salon.

9. Beschadiging & diefstal

Skin Essentials heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.

10. Klachten

Indien de Klant een klacht heeft over een behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen de vijf werkdagen na ontdekking via e-mail gemeld worden aan Skin Essentials. Samen zoeken we dan naar een oplossing.

11. Recht

Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd. Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar de Belgische Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming.

Contacteer ons

Charlotte Bradt
0478/12.34.84
skinessentialsdepinte@hotmail.com

Nazarethstraat 43A,
9840 De Pinte

Heeft u vragen over een bepaalde behandeling of had u graag meer informatie gewenst? Aarzel niet om mij te contacteren!

Bedankt voor jouw bericht!
Ik contacteer je zo spoedig mogelijk.

In de tussentijd vind je dit misschien ook interessant...

Onze behandelingen

Bekijk onze deal van het moment!


Terug Naar het formulier